Amb tot el dret del món

Al País Valencià les dues llengües oficials, el valencià i el castellà, són igualment vàlides i tenen plena eficàcia jurídica. Tens dret a parlar valencià sempre, en qualsevol situació i davant de qualsevol persona o institució. No amagues la llengua!

El valencià és de totes i tots La llengua és teua: usa-la sempre que vages a l’ajuntament, a les diputacions, a l’escola, a les universitats, als centres de salut, als tribunals i jutjats… Viu plenament en valencià!

Al País Valencià tots els ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques. A més, el valencià és la llengua pròpia de l’administració valenciana, que té el compromís i el deure de fomentar-lo en tots els àmbits de la nostra societat.

Col·labora

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-te al butlletí de la Plataforma per la Llengua al País Valencià. Informa’t del que passa a la nostra territorial.

Fes-te'n soci

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del valencià. Treballem per a promoure el valencià com a eina de cohesió social. Per això necessitem la teua col·laboració. Fes-te’n soci.

Fes-te'n voluntari

La nostra activitat és possible gràcies a l’esforç de milers de socis, voluntaris i col·laboradors. Tothom pot treballar per a ajudar a la normalització lingüística del valencià.

Formularis

Ací trobaràs els distints formularis. Pots emplenar-los i enviar-los directament per email o descarregar-te’ls en PDF i fer-ho en mà o per correu ordinari.

Mitjans de comunicació
Teatre i espectacles
Senyalitzacions
Viu la festa en valencià
Xarxes socials
Estatuts d'associacions
Periòdics
Ràdio
Televisió
Butlletí municipal

De:
A:

Assumpte: Ús del valencià en un periòdic local o comarcal

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006) determina, en l’article 6.1 “La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”. 6.5. “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Igualment la LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, en l’article 26.1, determina que: “Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià com en castellà”.

Considerant l’escassa presència del valencià al periòdic d’informació local/comarcal titulat , gestionat per iniciativa d’una institució pública, en mèrit del que exposa SOL·LICITA:

Que la publicació periòdica titulada incloga més continguts en valencià d’acord amb el que determina l’article 26 de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

, de del 2019.

SR./A. DIRECTOR/A DE LA PUBLICACIÓ

De:
A:

Assumpte: Ús del valencià en una ràdio local o comarcal

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006) determina, en l’article 6.1 “La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”. 6.5. “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Igualment la LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, en l’article 26.1, determina que: “Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià com en castellà”.

Considerant l’escassa presència del valencià a l’emissora de ràdio local/comarcal anomenada , de titularitat pública, en mèrit del que exposa SOL·LICITA:

Que la ràdio anomenada incloga més continguts en valencià d’acord amb el que determina l’article 26 de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

, de del 2019.

SR./A. DIRECTOR/A DE LA PUBLICACIÓ

De:
A:

Assumpte: Ús del valencià en una televisió local o comarcal

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006) determina, en l’article 6.1 “La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”. 6.5. “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Igualment la LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, en l’article 26.1, determina que: “Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià com en castellà”.

Considerant l’escassa presència del valencià a a la televisió local/comarcal anomenada , de titularitat pública, en mèrit del que exposa SOL·LICITA:

Que la televisió anomenada incloga més continguts en valencià d’acord amb el que determina l’article 26 de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

, de del 2019.

SR./A. DIRECTOR/A DE LA PUBLICACIÓ

De:
A:

Assumpte: Ús del valencià en un butlletí d’informació municipal

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006) determina, en l’article 6.1 “La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”. 6.5. “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Igualment la LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, en l’article 26.1, determina que: “Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià com en castellà”.

Considerant l’escassa presència del valencià al al butlletí d’informació municipal titulat , gestionat per iniciativa d’una institució pública com és l’Ajuntament, en mèrit del que exposa SOL·LICITA:

Que el butlletí d’informació municipal incloga més continguts en valencià d’acord amb el que determina l’article 26 de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

, de del 2019.

SR./A. DIRECTOR/A DEL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE

Grups musicals
Grups teatrals

De:
A:

Assumpte: Ús del valencià a la programació de grups musicals

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006) determina, en l’article 6.1 “La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”. 6.5. “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Igualment la LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, en l’article 1.2b, determina que és un objectiu de la llei “Protegir la seua recuperació i garantir l’ús normal i oficial”.

Considerant que el cartell informatiu de les festes no s’edita en valencià, en mèrit del que exposa SOL·LICITA:

Que l’Ajuntament de , incloga major oferta de grups musicals en valencià en la programació, d’acord amb el que determina l’article 26 de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

, de del 2019.

IL·LM. SR. ALCALDE / IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE

De:
A:

Assumpte: Ús del valencià a la programació de grups teatrals

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006) determina, en l’article 6.1 “La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”. 6.5. “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Igualment la LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, en l’article 1.2b, determina que és un objectiu de la llei “Protegir la seua recuperació i garantir l’ús normal i oficial”.

Considerant que el cartell informatiu de les festes no s’edita en valencià, en mèrit del que exposa SOL·LICITA:

Que l’Ajuntament de , incloga major oferta de grups teatrals en valencià en la programació, d’acord amb el que determina l’article 26 de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

, de del 2019.

IL·LM. SR. ALCALDE / IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE

Autovia
Carretera autonòmica
Carretera estatal
Rètol

De:
A:

Assumpte: Senyalització en valencià: Autovia de l’estat

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

El Reial Decret 1428/2013, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació, afirma en l’article 138: «Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad. Los núcleos de población y demás topónimos serán designados en su denominación oficial y, cuando fuese necesario a efectos de identificación, en castellano».

El text del decret 1428/2013 comporta que la retolació informativa de les autopistes i autovies de titularitat estatal hauria de ser en valencià. Per tot això cal assenyalar, negativament, que la retolació de la denominació de l’autovia (km. ) és en castellà.

És per això que SOL·LICITA:

a.- Que la Generalitat Valenciana inste la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment perquè s’utilitze la forma en valencià en la senyalització de l’autovia (km. ), i no monolingüe en castellà, tal com determina el Reial Decret 1428/2013.

b.- En concret caldria posar-hi el rètol , i no com ara en castellà monolingüe .

, de del 2019.

SRA. DIRECTORA OFICINA DE DRETS LINGÜÍSTICS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

De:
A:

Assumpte: Senyalització en valencià: Carretera autonòmica

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

El Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, afirma en l’article primer: «Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les estacions ferroviàries i d’autobusos, els ports comercials, els de refugi i els esportius, de les dependències i els serveis d’interés públic que depenen de la Generalitat Valenciana, de les Entitats Locals radicades a la Comunitat Valenciana i dels serveis que aquestes gestionen per concessió». Això determina que la retolació informativa de les carreteres d’accés als aeroports del País Valencià ha de ser en valencià. És per això que SOL·LICITA:

a.- Que s’inste la Generalitat Valenciana perquè s’utilitzen les formes en valencià en la senyalització dels plafons informatius de la via de comunicació de la carretera CV-, d’acord amb el Decret 145/1986, de la Generalitat Valenciana.

b.- En concret caldria posar-hi el rètol , i no com ara en castellà monolingüe .

, de del 2019.

IL·LM. SR. SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

De:
A:

Assumpte: Senyalització en valencià: Carretera de l’estat

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

El Reial Decret 1428/2013, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació, afirma en l’article 138: «Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad. Los núcleos de población y demás topónimos serán designados en su denominación oficial y, cuando fuese necesario a efectos de identificación, en castellano».

El text del decret 1428/2013 comporta que la retolació informativa de les carreteres de titularitat estatal hauria de ser en valencià. Per tot això cal assenyalar, negativament, que la retolació de la denominació de la carretera (km. ) és en castellà.

És per això que SOL·LICITA:

a.- Que la Generalitat Valenciana inste la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment perquè s’utilitze la forma en valencià en la senyalització de la carretera (km. ), i no monolingüe en castellà, tal com determina el Reial Decret 1428/2013.

b.- En concret caldria posar-hi el rètol , i no com ara en castellà monolingüe .

, de del 2019.

SRA. DIRECTORA OFICINA DE DRETS LINGÜÍSTICS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

De:
A:

Assumpte: Senyalització en valencià: Via local

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

El Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, afirma en l’article primer: «Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les estacions ferroviàries i d’autobusos, els ports comercials, els de refugi i els esportius, de les dependències i els serveis d’interés públic que depenen de la Generalitat Valenciana, de les Entitats Locals radicades a la Comunitat Valenciana i dels serveis que aquestes gestionen per concessió». Això determina que la retolació informativa de les carreteres d’accés als aeroports del País Valencià ha de ser en valencià. És per això que SOL·LICITA:

a.- Que es pose en valencià el senyal informatiu de la via de la població situada a , d’acord amb el Decret 145/1986, de la Generalitat Valenciana.

b.- En concret caldria posar-hi el rètol , i no com ara en castellà monolingüe .

, de del 2019.

IL·LM. SR. ALCALDE / IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE

Cartell de festes
Programa de festes

De:
A:

Assumpte: Ús del valencià al cartell de festes

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006) determina, en l’article 6.1 “La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”. 6.5. “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Igualment la LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, en l’article 26.1, determina que: “Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià com en castellà”.

Considerant que el cartell informatiu de les festes no s’edita en valencià, en mèrit del que exposa SOL·LICITA:

Que l’Ajuntament de , edite el cartell de festes en valencià, d’acord amb el que determina l’article 26 de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

, de del 2019.

IL·LM. SR. ALCALDE / IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE

De:
A:

Assumpte: Ús del valencià al programa de festes

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006) determina, en l’article 6.1 “La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”. 6.5. “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Igualment la LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, en l’article 26.1, determina que: “Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià com en castellà”.

Considerant que el programa informatiu de les festes no s’edita en valencià, en mèrit del que exposa SOL·LICITA:

Que l’Ajuntament de , edite el programa de festes en valencià, d’acord amb el que determina l’article 26 de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

, de del 2019.

IL·LM. SR. ALCALDE / IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE

Facebook municipal
Twitter municipal

De:
A:

Assumpte: Ús del valencià al facebook municipal

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006) determina, en l’article 6.1 “La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”. 6.5. “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Igualment la LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, en l’article 26.1, determina que: “Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià com en castellà”.

Considerant l’escassa presència del valencià al facebook municipal gestionat per iniciativa d’una institució pública com és l’Ajuntament, en mèrit del que exposa SOL·LICITA:

Que el facebook municipal incloga més continguts en valencià d’acord amb el que determina l’article 26 de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

, de del 2019.

IL·LM. SR. ALCALDE / IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE

De:
A:

Assumpte: Ús del valencià al twitter municipal

, amb DNI , amb seu al carrer de la població , correu , telèfon , COMPAREIX I EXPOSA:

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006) determina, en l’article 6.1 “La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”. 6.5. “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Igualment la LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, en l’article 26.1, determina que: “Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià com en castellà”.

Considerant l’escassa presència del valencià al twitter municipal gestionat per iniciativa d’una institució pública com és l’Ajuntament, en mèrit del que exposa SOL·LICITA:

Que el twitter municipal incloga més continguts en valencià d’acord amb el que determina l’article 26 de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

, de del 2019.

IL·LM. SR. ALCALDE / IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE

Top